Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De paradox van geluk

Aminatta Forna
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
12,99

Waterloo Bridge, Londen. Een toevallige ontmoeting tussen twee vreemden, Atilla, een Ghanese traumapsychiater en Jean, een Amerikaanse die stadsvossen bestudeert. Wanneer Atilla's neefje vermist blijkt mobiliseert Jean haar netwerk van vrijwilligers die vossen voor haar tellen; samen gaan ze op zoek. Gaandeweg ontvouwt zich tussen Atilla en Jean een bijzondere vriendschap.De paradox van geluk is een aangrijpende roman over instinct, veerkracht en de complexiteit van menselijke relaties. Forna toont ons op geraffineerde wijze de verborgen kanten van een multiculturele metropool, hoe we met elkaar samenleven en de ware aard van geluk.Het huis met de schaduw van Aminatta Forna werd gekozen tot DWDD Boek van de Maand .

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/09/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789046823880

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De paradox van geluk"

De paradox van geluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima