Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wie de Amsterdamse poptempel Paradiso binnengaat, ziet boven de ingang nog staan: De Vrije Gemeente. Die vereniging zette in 1880 het gebouw neer, met grootse plannen. Weg met de dogma's en het conformisme in de kerk! Ruim baan voor wetenschap, vrije geloofsbeleving en boeddhisme! Met voorganger en flamboyant redenaar Herman Hugenholtz (1834-1911) ging de Vrije Gemeente de oude kerken te lijf. En verklaarde zelfs het woord `kerk' taboe.
Écht moderne mensen de arbeidersbeweging, feministen, de dichters van Tachtig hadden geen boodschap aan de nieuwe godsdienst die werd gepredikt op de Weteringschans. De Vrije Gemeente had een vaste schare aanhangers, maar vond geen gehoor bij het grote publiek. Wel lieten de vrijzinnigen Amsterdam een geliefde en unieke concertzaal na.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Bas Lubberhuizen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789059375154

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente"

De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima