Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De spoorweg door de prairie

Morris - René Goscinny
pubblicato da Standaard Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

De aanleg van de transcontinentale spoorweg ligt al een tijdje stil in Dead Ox Gulch. Als Lucky Luke zich ermee gaat bemoeien komt de aanleg weer op gang. Lucky Luke wordt door de spoorwegmaatschappij aangesteld om de verdere aanleg te leiden. Er zijn echter nog heel wat moeilijkheden op te lossen, zoals indianen, Nothing Gulch, waar de koe heilig is, bergen, woestijnen, de vijandige steden East City en West City, die elk de spoorweg langs hun stad willen hebben, en vooral sabotagepogingen door helpers van de man die eigenaar is van de diligences, en daarom tegen de aanleg van de spoorweg is.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti » Romanzi contemporanei

Editore Standaard Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 5420077161612

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De spoorweg door de prairie"

De spoorweg door de prairie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima