Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hisham Matar kan na de dood van Khaddafi eindelijk naar het land van zijn jeugd terugkeren en op zoek gaan naar zijn vader

Hisham Matar was negentien toen zijn vader werd ontvoerd en in een Libische gevangenis verdween. Vader en zoon zouden elkaar nooit meer zien. Twee├źntwintig jaar later, na de val van Khaddafi, kon Hisham eindelijk weer terugkeren naar het land van zijn jeugd en op zoek gaan naar zijn vader. In dit hart- verscheurende boek beschrijft hij zijn terugkeer naar een land en een familie die hij dacht nooit meer terug te zullen zien.
De terugkeer is een intens, persoonlijk en toch universeel verhaal over verlies en wat het betekent een mens te zijn.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio » Autobiografie e biografie letterarie , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/09/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789402306682

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De terugkeer"

De terugkeer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima