Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De toorn van een heer
De toorn van een heer

De toorn van een heer

Marten Toonder
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Deze bundel bevat drie verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: De astromanen, Het platmaken en De onbetaalbare reis.
'Het moet een verademing zijn om in dit boekwerk een held te ontmoeten die aan gevaren blootstaat en die overwint, zonder zichzelf tot held te verheffen. Zijn eenvoudig gemoed staat niet toe zichzelf luidkeels op de borst te slaan. Als het moet geeft hij de eer aan zijn jonge vriend, want zelfs een Bommel kent, heel in het verborgen, zijn ogenblikken van zwakte.'
- aldus de heer O.B.B. te R.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/05/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789023485902

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De toorn van een heer"

De toorn van een heer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima