Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De val van Annika S.

Annejet Van der Zijl
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
6,99

De wereld van de ambitieuze Duitse politica Annika Schaefer stort in elkaar wanneer wordt onthuld dat ze heeft gelogen over haar verleden. Om aan de toorn van haar collega's en schoonfamilie te ontkomen slaat ze op de vlucht en reist ze naar Bergen aan Zee, naar het vakantiepark waar ze met haar grootouders vaak kwam. Daar probeert ze een nieuw bestaan op te bouwen, maar al snel wordt duidelijk dat ze het verleden niet kan ontlopen. En niet alleen het hare...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Legal, Thriller e Spionaggio » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/03/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789048841905

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De val van Annika S."

De val van Annika S.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima