Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De vesting van de Titanen

Richard Schwartz
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
14,99

De Vesting van de Titanen van Richard Schwartz is het vierde deel in de Godenoorlogen-reeks, het vervolg op Het Geheim van Askir. Havald, de engel des doods, wordt geconfronteerd met een duistere dreiging: de vijand heeft een geraffineerd plan gemaakt om vanuit Thalak de zeven koninkrijken met de grond gelijk te maken. Bij de vesting van de titanen zal een wedstrijd moeten uitwijzen wie de vergetelheidskroon toekomt en wie daarmee de aanvoerder wordt van de barbaren in de Oostmark. Tot die tijd geldt een wapenstilstand, maar terwijl de necromantenkeizer een oud artefact opgraaft en Havalds bondgenoten aan een gevaarlijk plan staan blootgesteld, moet de ware dreiging nog volgen. Want Havald realiseert zich niet wat een vreselijk onheil de laatste tegenstander in de wedstrijd voor hem in petto heeft - en dat het slechts een kwestie van tijd is voor een diepe duisternis in zijn eigen ziel weet te ontsnappen

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789024592135

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De vesting van de Titanen"

De vesting van de Titanen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima