Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De vroolijke tocht

Cyriel Buysse
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
0,88

Uittreksel:

De auto vliegt door 't land. Bergen, dalen, steden, dorpen, akkers, bosschen en rivieren, alles ruischt in snel tempo voorbij, als de flits-vizioenen van een cinematograaf. Het zou de moeite niet loonen die in zich op te nemen en weer uit te beelden, als de auto was gelijk een trein, die slechts op enkele vaste plaatsen stilhoudt, of als een cinematograaf, die razend-snel zijn plaatjes na elkaar ontwikkelt. Maar de auto is een vrije vogel, die kan vliegen en kan zitten, een phantasist of een fantast, een renner of een droomer, een poƫet of een zwoeger, in trouwe overeenstemming met den wil of met de fantasie van hem die hem bestuurt.

Cyrillus Gustave Emile (Cyriel) Buysse (Nevele, 20 september 1859 - Afsnee, 25 juli 1932) was een Vlaamse naturalistische schrijver. Zijn bekendste roman is Het recht van de sterkste (1893) en zijn bekendste toneelstuk Het gezin van Pamel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa » Racconti e antologie letterarie , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004210399

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De vroolijke tocht"

De vroolijke tocht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima