Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een modern sprookje dat zich afspeelt in New Orleans.

Balletdanseres Clara verhuist in `De wensmuur' van Mia Sheridan naar New Orleans omdat ze toe is aan verandering, maar vooral omdat ze eenzaam is. Daar hoort ze over twee geliefden die ooit leefden op de Windisle-plantage. Het verhaal krijgt haar in zijn greep en ze wil er meer van weten. Op de plantage heeft de verminkte Jonah zich uit schaamte opgesloten achter een muur waar mensen wensen brengen. Zonder elkaar ooit te hebben gezien ontstaat er een band tussen Clara en Jonah. Mia Sheridan schreef met `De wensmuur' een modern, mysterieus sprookje dat doet denken aan Belle en het Beest.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789020536263

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De wensmuur"

De wensmuur
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima