Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De wereld is mijn trommel

Amber Richards
pubblicato da Babelcube Inc.

Prezzo online:
2,49

Voor kinderen is de hele wereld een onweerstaanbare speeltuin die ertoe uitnodigt plezier te maken. In het hartverwarmende kinderboek De wereld is mijn trommel is dat plezier het geluid van de dreunende trommels van kleine Ricky! Noem het maar op en Ricky kan er trommels van maken en ze ongelofelijk laten klinken!

Het boek is prachtig geïllustreerd in waterverf en inspireert kinderen ertoe creatief te zijn met gewone objecten om hen heen.

Wacht maar tot je ziet wat hij doet met zijn thuisgemaakte trommels! Het zou het concert van de eeuw kunnen zijn, of het zou kunnen eindigen met een enorme chaos van trommels en bonzende hoofdpijn! Hoe dan ook wordt het leuk!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Babelcube Inc.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/08/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9781507150245

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De wereld is mijn trommel"

De wereld is mijn trommel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima