Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De wereld van Nutella

Gigi Padovani
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

Dit boek vertelt het ongelofelijke verhaal van Nutella, het meest favoriete broodbeleg ter wereld. Vlak na de oorlog toen chocola schaars was, besloot bakker Pietro Ferrero uit het Italiaanse Piemonte een pasta te maken van hazelnoten. Pietro's zoon Michele Ferrero maakte er een commercieel succes van door het in 1964 tot Nutella om te dopen en het onder die naam in potten wereldwijd te gaan verkopen. Nutella groeide uit tot een van de bekendste merken ter wereld. Naast de geschiedenis belicht journalist Gigi Padovani in dit boek ook het succes van het bedrijf door een doelbewuste strategie van innoveren, internationaliseren en het koesteren van klantenrelaties.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali » Economia » Economia, altri titoli , Gastronomia » Cucina dal mondo

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/11/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789021560663

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De wereld van Nutella"

De wereld van Nutella
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima