Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De wereld waarvan wij droomden
De wereld waarvan wij droomden

De wereld waarvan wij droomden

Marc Van de Looverbosch
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
16,99

In 1974 spoelen enkele studenten aan op de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA) voor hun kandidaturen Politieke en Sociale Wetenschappen. Ze kennen elkaar totaal niet, maar worden er gekneed en gevormd bij de jezuïeten, wat een onuitwisbare stempel drukt op hun verdere carrière.

Ze beleven de nadagen van mei '68. Er is hoop op vernieuwing en verandering, oude systemen kraken in hun voegen. De eerste milieubewegingen ontstaan en de seksuele revolutie bloeit open. Bijna 50 jaar later zoeken ze elkaar weer op. Welke idealen koesterden ze en wat is ervan geworden? En welke toekomst wensen zij voor de jongeren van vandaag?

Marc Van de Looverbosch praat daarover met Bea Cantillon, hoogleraar en armoedespecialist; Bernard Bulcke, journalist en oud-woordvoerder van Karel De Gucht; Guy Van Habberney, economisch adviseur Amerikaanse ambassade; Patrick Janssens, oud-voorzitter SP.A en oud-burgemeester Antwerpen; Mieke Vogels, oud-minister van Welzijn, oud-partijvoorzitter Groen; Johan Van Hecke, oud-voorzitter CVP en oud-EU-parlementslid Open VLD.

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali , Storia e Biografie » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo

Editore Lannoo

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 07/09/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401478915

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De wereld waarvan wij droomden"

De wereld waarvan wij droomden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima