Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De wetten van de melancholie van Georgi Gospodinov is een staalkaart van Oost-Europa en de roerige geschiedenis van de twintigste eeuw. Maar bovenal is De wetten van de melancholie een roman over empathie en het verliezen daarvan, over de elementaire deeltjes van verdriet en de eeuwige jeugd. Een schitterende roman over heden en verleden, feit en mythe, fysica en mythologie, die de sfeer van het oude Europa perfect weet te vangen. `Gospodinov is een van de belangrijkste hedendaagse Europese schrijvers. Er zijn voor een doorgewinterde lezer maar weinig romans echt origineel. De wetten van de melancholie is een van die zeldzame romans.' - Alberto Manguel `De wetten van de melancholie is een eigenzinnig en uiterst boeiend boek dat behendig zinspeelt op de leegte en het verdriet dat zijn kern is.' - The New York Times

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/09/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789026331619

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De wetten van de melancholie"

De wetten van de melancholie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima