Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De witte duisternis

David Grann
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
10,99

Henry Worsley was een liefhebbende vader en een onderscheiden officier van de Britse special forces. Zijn grote idool: Ernest Shackleton, de man die in de negentiende eeuw probeerde om als eerste de Zuidpool te bereiken en later probeerde om Antarctica te voet te doorkruisen. Levensgevaarlijke tochten, waarbij Shackleton zich een heldhaftig leider toonde. Een van de voorouders van Worsley, Frank Worsley, was meegeweest op een van de tochten van Shackleton.
Worsley voelde zich al zijn hele leven erg aangetrokken door die expedities. Hij verzamelde alles wat met de reizen te maken had en was vastbesloten de reizen zelf ook te maken, en dan te slagen waar Shackleton gefaald had.
In 2008 ondernam Worsley met twee andere nazaten van de oorspronkelijke expeditie een reis door Antarctica. In 2015 besloot hij terug te keren naar dat barre landschap en helemaal alleen van de ene kant van het continent naar de andere te lopen. Een levensgevaarlijke tocht, zoals zou blijken.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Geografia » Scoperte geografiche ed Esplorazioni , Guide turistiche e Viaggi » Guide turistiche » Europa , Ambiente e Animali » Ecologia e Ambiente » Conservazione e gestione territorio

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789021415826

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De witte duisternis"

De witte duisternis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima