Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In De Amerikaansche pretendent speelt Mark Twain een waanzinnig spel met identiteit, vol naamsverwisselingen en omgekeerde rollen. Centrale personages zijn bijvoorbeeld een Amerikaan die bijzonder gecharmeerd is van de Britse aristocratie, een Britse graaf die ge├»ntrigeerd is door de Amerikaanse democratie en kolonel Mulberry Sellers, een gestoorde professor die zijn tijd ver vooruit is met bizarre idee├źn - bijvoorbeeld over DNA-klonen, faxmachines en kopieerapparaten. De setting is komisch en over-the-top, maar Mark Twain gebruikt deze personages om meer serieuze zaken aan te kaarten, zoals de ontwikkeling van identiteit, de rol van de media in de samenleving, en de morele en sociale kwesties die het kapitalisme en de industrialisatie oproepen. De Amerikaansche pretendent is daarmee een unieke mengeling van sciencefiction, romantiek, klucht en politieke satire.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/12/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9788726130171

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "DeAmerikaanschepretendent"

DeAmerikaanschepretendent
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima