Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

We wtorki i pitki Stephen Worthington wykada na uczelni. W weekendy chodzi na obiad do rodziców. Kilka razy w tygodniu wiczy na siowni z modszym bratem, a wieczorem wraca do domu o rozsdnej godzinie. Zawsze sam. Stephen ma tylko jeden problem, który nazywa si Julia Wilde. Najbardziej nieposkromiona studentka, jak spotka. Nieuprzejma, prowokujca, nieznonie irytujca. Stephen nie moe si doczeka koca semestru, eby Julia wreszcie znikna mu z oczu. ycie jest jednak pene niespodzianek. Pewnego wieczoru Stephen trafia do mieszkania Julii. Nagle staje si uczniem w sypialni wyrafinowanej bogini seksu.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Harper Collins Polska

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/05/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788327629630

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Debiutant"

Debiutant
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima