Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Deixa de ser tu

Joe Dispenza
pubblicato da Entramat

Prezzo online:
5,49

Joe Dispenza va saltar a la fama al nostre país després de participar al film I tu què saps?, un documental sobre la impressionant capacitat de la ment per transformar la realitat, que es va popularitzar sense cap tipus de publicitat i gràcies al boca orella. Ara, el popular científic i autor de Deixa de ser tu aprofundeix en tots aquells temes que tant ens van captivar -física quàntica, neurociència, biologia i genética- per ensenyar-nos a reprogramar el nostre cervell i ampliar el nostre marc de realitat. El resultat és un mètode pràctic de transformació per crear prosperitat i riquesa, però també un viatge prodigiós a un nou estat de consciència.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Entramat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/02/2016

Lingua Catalano

EAN-13 9788499445953

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Deixa de ser tu"

Deixa de ser tu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima