Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dekameron (Il Decamerone, z greki deka hemeron, dziesi dni) - dzieo literackie Giovanniego Boccaccia, napisane w jzyku woskim prawdopodobnie w latach 1350-1353, a po raz pierwszy wydane drukiem ok. 1470 roku. W 1559 r. Dekameron umieszczono w indeksie ksig zakazanych.

Jest to zbiór 100 nowel, które w cigu 10 dni w roku 1348 opowiada sobie dla zabicia czasu grupa 10 szlachetnie urodzonych florentyczyków (7 pa i 3 modzieców), którzy schronili si przed zaraz (epidemi dumy) w okolicach Florencji. Kady dzie mia swój temat zadany przez kolejno wybieranego króla" lub królow". Nowele stanowi opis obyczajów w epoce woskiego Renesansu, dajc wyraz z jednej strony bujnemu yciu, penemu mioci, przygód erotycznych i ludzkiej zmysowoci, z drugiej za strony wyraajc podziw dla inteligencji, sprawnoci umysu ludzkiego, bystroci i sprytu. Gównym motywem opowiada jest szeroko interpretowane pojcie mioci (najwikszej z potg): mio maeska - pozamaeska, zmysowa - platoniczna, tragiczna - idylliczna.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Classicbooks

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2019

Lingua Polacco

EAN-13 1230003425954

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dekameron"

Dekameron
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima