Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

On yandaki Latince örencisi Emil Sinclair, güvenceli aile ortamnn dnda sert ve acmasz bir dünya olduunu erken fark eder. Kendini bulma yolundaki delikanl, din ve ahlak gibi artk inanamad kalparla birlikte baba evinden de kopar. Küçük yalanlar ve hrszlklarla beslenen yaamnda, salam çocuk dünyasnn çöktüünü görür. Onu bu aclardan kurtaracak olan kii, okula yeni gelen bir baka örenci: Max Demian'dr. Demian, Sinclair'in yaamn yönlendiren, etkileyen bakisi olur. Tant ve tand insanlar, Sinclair'in kendini ve benliini bulma yolunda birer kilometre tadr. Hermann Hesse'nin öteki romanlarndan ayrlan bir yan var Demian'n: Bir gençlik ve örencilik roman olan Demian, yazarn o dönemdeki korkularn ve sorunlarn tümüyle yanstyor. Hesse'nin meslek sorunlarnn yanna kiisel sorunlar da katlyor: Babasnn ölümü, en küçük olu Martin'in tehlikeli bir hastala yakalanmas ve karsnn, onu hastanelerde tedavi görmeye zorlayan ve gitgide ciddileen ruhsal bozukluu. Hesse'nin aclarla yorulan bu dönemi hayatnda büyük deiimlere yol açt. Ruhsal çöküntüsüyle, ancak doktor yardmyla ba edebildi. Bu sorunlu dönemin meyvesi ise Demian oldu. Birkaç ay içinde bitirdii romann Emil Sinclair ad altnda yaynevine yollad, ancak sviçreli bu genç, ama hasta yazar desteklediini söyledi. Gerçek kimliini kitabn daha sonraki basklarnda açklad.

Sayfa Says: 211

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720666

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Demian"

Demian
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima