Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Forord af Poul Erik Skammelsen Den amerikanske drøm er under pres. Drømmen, der er en af grundpillerne i den amerikanske selvopfattelse, bliver sjældnere til virkelighed end tidligere. Ikke desto mindre er den fortsat drivkraften for mange og en kilde til inspiration for mennesker overalt på kloden. Men spørgsmålet er, om dette også vil være tilfældet fremadrettet. I denne bog ser et hold af landets førende USA-skribenter nærmere på fænomenet 'den amerikanske drøm' og undersøger, om drømmen fortsat fungerer som inspiration eller i højere grad er blevet en illusion. Mette Laursen er kandidat i internationale relationer fra University of Oklahoma. Hun arbejder som partner i Game Change Media og er desuden tilknyttet Kongressen.com som indenrigsskribent. Har tidligere bidraget til bøgerne Glimt af Amerika og Fiktionens magt.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia delle Americhe , Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/06/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771744187

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den amerikanske drøm"

Den amerikanske drøm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima