Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den förlorade jaguaren

Harry Martinson - Kristin Lidstrom
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,57

Den förlorade jaguaren (1941) publicerades mitt under brinnande världskrig och skildrar Harry Martinsons reaktioner på världsläget. Romanen angriper filmen för att med sin glatta pseudoverklighet beröva våra vanliga liv deras lyster men innehåller också några av Martinsons starkaste sjöskildringar.En fruktan för att civilisationens livsvärden helt håller på att gå förlorade präglar Martinsons roman, som rymmer såväl en förtvivlans naivitet som en stor framsynthet. Romanen har nära band till Martinsons essäsamling Verklighet till döds från 1940, som även den finns utgiven som e-bok.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/09/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789100131784

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Den förlorade jaguaren"

Den förlorade jaguaren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima