Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dünyay yapay zekâ deil, onu icat edenler kurtarabilir!

Yüz binlerce çocuun baucu kitaplarndan "Küçük Cad eroks" üçlemesinin yazar Asl Der, okurlarn bu kez bilim dünyasnn gizemli koridorlarnda yürütüyor. Yapay zekâ alanndaki gelimelere sürükleyici bir kurguyla yaklaan yazar, çocuklukta sosyallemenin önemini, fazla korumac aileleri, küresel snmadan göçlere kadar birçok güncel konuyu gülümseten bir dille anlatyor. Bilimsel bir deneyi öykületirirken, hem gelecei robotlarla paylamaya hazrlanan insanla ilikin düündürücü ipuçlar veriyor, hem de sorumluluk bilincini ve vicdan kavramn tartyor. Okuru, rüyayla gerçek arasnda felsefi bir yolculua çkaran roman,
bilimkurgunun kysnda dolanyor. Evde Eitilen Ekim, ksaca E.E.E., zeki bir çocuktur. Bilime merakl ailesinin yönlendirmesiyle katld deneyde Yaz adl robotla tanr. Deneyin amac, insann sosyal etkileimlerini ve becerilerini rüyalar yoluyla gözlemlemektir. Her seansta anlatacak yeni bir hikâye bulmas gereken Ekim ilk kez, yaad sitenin dndaki mahalleyle tanr. Artk onu beklenmedik keifler, ummad arkadalklar ve dünyann gelecei için cevaplamas gereken sorular beklemektedir

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057797148

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Denek E.E.E."

Denek E.E.E.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima