Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

OKUYUCUYA

Okuyucu, bu kitap iyi niyetle yazld. Sana hemen batan söyleyeyim ki ben burada kendim ve yaknlarm dnda hiçbir amaç edinmedim. Sana hizmet etmek ya da kendime ün salamak, aklmn köesinden bile geçmedi. Böyle bir amaç gütmeye yetecek gücüm de yok zaten. Bu kitab, yaknlarmn ve dostlarmn rahatl için yazdm. Beni yitirdikleri zaman (ki yaknda buna kadeh kaldracaklardr), kiiliim ve durumum konusunda bilmedikleri ey kalmasn, bildikleri daha canl, daha ayrntl olsun istedim. Herkesin hayranln kazanmak niyetinde olsaydm, süslenip püslenir, ortaya en gösterili halimle çkardm. Beni en yaln, en özentisiz, doal ve her günkü halimle görsünler isterim; çünkü kendimi anlatan benim. Burada, halka olan saygm gerei, kusurlarm, nasl bir adam olduum açkça görülecektir. Hala ilk doa yasalarnn rahat özgürlüüyle yaayan insanlar gibi olsaydm, emin ol ki kendimi olduu gibi, çrlçplak da tanmlardm. Okuyucu, ksacas, kitabmn özü benim: Bo zamanlarn bu kadar uçar ve anlamsz bir konu uruna harcaman, akllara smaz. Hoça kaln.

Montaigne, 1 Mart 1580

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Kafekültür

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/09/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230004174196

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Denemeler"

Denemeler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima