Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Daha önce hiç rmak görmemi birisi gördüü ilk rma okyanus zanneder. Ayn bunun gibi gördüümüz her ilk, doann bu türden yaratabileceinin en büyüü olarak görünür bize"
"Platon der ki, çocuklara babalarnn yeteneklerine göre deil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir."
"Bilge der ki, göklerin altndaki her ey, ayn yasann ve ayn yazgnn buyruundadr."
"Sokrates'e birisi için, seyahat onu hiç deitirmedi demiler. O da, "Çok doal, çünkü kendisini de beraber götürmütür" demi."
"Adaletin olmad yerde ahlak da yoktur."
"Dünyaya geldiimiz gün bir yandan yaamaya bir yandan ölmeye balarsnz."
"Bütün günler ölüme doru gider; son gün varr."
"Her gün birbirini görmenin tad baka, ayrlp kavumann tad bakadr."

Cep Boy:

Sayfa Says: 300

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 130

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: lgi Kültür Sanat Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Lgi Kültür Sanat Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/03/2012

Lingua Turco

EAN-13 2789785874270

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Denemeler"

Denemeler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima