Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

  1. yüzyl Avrupas'nda, edebiyatç kimliinin ötesinde düünce yapsyla öne çkan Montaigne, yapt tespitler ve ortaya koyduu önermelerle, bugün dahi Avrupa'nn içine dütüü karanla k tutmaya devam etmektedir. Sadece Avrupallar için deil, "ilkesellik" ve "vicdan" kavramlarn yerli yerine oturtmak isteyen herkes için ndan yararlanlacak bir düünürdür. Avrupallarn corafi keiflerle tand yeni uygarlklar köleletirme, yok sayma giriimlerine kar çkan Montaigne, "barbar, yamyam" nitelemelerini hiddetle eletirmitir.
    Yeni uygarlklar hakknda yazlanlar derinlemesine inceleyen Montaigne, okuduklarn "Bu insanlar hakknda okuduklarmdan onlarn barbar ya da vahi olduklarna inanmam gerektirecek hiçbir ey göremedim. Biz alkanlklarmza uymayan her eye barbar gözüyle bakarz..." eklinde deerlendirmitir. Montaigne'nin yüzyllar önce yazdklarn bu yüzylda yaamakta ve tartmaktayz.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Ss Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/07/2014

Lingua Turco

EAN-13 9786059032261

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Denemeler"

Denemeler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima