Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Denizler'in ekibe Ablas - ekibe Çelenk

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
0,79

Dün akam sana yazdm mektuptaki hadise beni üzdü. Hâlâ zaman zaman onu düünüyorum. dealimdeki gibi bir çocuk yetitiremezsem eer bu beni çok üzecek; bana ar gelecek. Bu konuyu seninle kar karya ne kadar konumak isterdim, bu dayanlmaz bir ihtiyaç gibi içimde. Ne yapalm biraz beklemeliyim. Bu son uzun ayrlktr, bundan sonrakiler ksa olacak, belki baz ekiller de bulacam. Üzülme sevgilim. Üzülme eker karcm, üzülme benim gönlümün ah... Seni o kadar çok seviyorum ki...
Halit Çelenk

nce Kapak:

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 132

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Non definito

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785887829

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Denizler'in ekibe Ablas - ekibe Çelenk"

Denizler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima