Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Denkend aan de dood kom ik tot leven

Piet Schelling
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
8,99

In Denkend aan de dood kom ik tot leven deelt emerituspredikant en publicist Piet Schelling gedachten over het levenseinde, met als doel anderen te stimuleren daarover na te denken. `Ik ga dood.' Zo opent dit boek. Drie woorden waarachter een wereld van gedachten en gevoelens schuilgaat. Open en toegankelijk laat de auteur zien wat het levenseinde met hem doet. Hij deelt zijn gevoelens, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en afscheid nemen. In dat alles zoekt hij naar houvast en troost. Ook vertelt hij hoe hij zich verhoudt tot actuele thema's zoals reanimatie, orgaandonatie, euthanasie en voltooid leven.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Etica religiosa » Cristianesimo , Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/03/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789023957270

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Denkend aan de dood kom ik tot leven"

Denkend aan de dood kom ik tot leven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima