Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Derin Devletin Peinde

Talat Turhan
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Talat Turhan'n 40 yl önce kskvrak yakalad o kardevrim örgütlenmesi devlet için hala bir muamma olmaya devam ediyor.

Örnein, Meclis Darbe ve Muhtralar Aratrma Komisyonu Milli Savunma Bakanl'ndan kontrgerilla yaplanmalarna ilikin her türlü bilgi ve belgenin birer örneini istedi. Milli Savunma Bakanl'nn komisyona gönderdii yazda, "Özel Kuvvetler Komutanl içinde kontrgerilla yaplanmas yoktur" dedi. Kim ne derse desin, Kontrgerilla'nn varl artk kimse için bir sr deil. Türkiye Kontrgerilla denilen ucubenin farkna ilk kez 12 Mart'ta vard. Cuntann gazabna urayanlar skyönetim sorgulama merkezlerinde sorgucularnn azndan duydular o kavram. öyle diyorlard tutuklulara: "Genelkurmaya bal 'Kontrgerilla' tekilatnn elindesin! Burada anayasa yok! Yasalar yok! Yaalnzca biz varz!"

O zindanda kontrgerilla ile yüzleenlerin arasnda Talat Turhan da vard ve Milli Savunma Bakanl'nn bulamad kontrgerillay 40 yl önce ite böyle bulmutu. Bu kefinin bedelini de çok ar ödedi. Ve açk durumaya çkt ilk günden sonra inatla haykrmaya devam etti: "Kontrgerilla, CIA güdümünde politik bir örgüttür!"

Ne demilerdi 12 Mart'ta? Burada anayasa yok, yasa yok! Tek yasa vard çünkü; onlar besleyen egemenlerin çkarn korumak O nedenle 12 Mart'n tezgâhlarnda yarm braklan i, 12 Eylül'de tamamna erdirildi. Kontrgerilla, kendi halkna kar örgütlenmi cumhuriyet'in intiharyd, geç anlald. imdi o çocuklar, "derin devlet"i de ortadan kaldrdklarn iddia ediyor. Oysa devletin çürümesine neden olan bütün ilikiler yerli yerinde. Devlet halkn devleti deil, ordu halkn ordusu deil, kolluk kuvvetleri ortaça bakiyesi yaplanmalarn elinde. Yani kontrgerilla artk devletin ta kendisidir.

Bir snrsz inattr Talat Turhan. Bu kitaptaki söyleilerini okuduunuzda buna bir kez daha tank olacaksnz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 288

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 194

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785941033

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Derin Devletin Peinde"

Derin Devletin Peinde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima