Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Derinlemesine Linux For Developers

Onder Teker
pubblicato da Godoro

Prezzo online:
0,00

Bu kitapta gelitiriciler dnda Linux hakknda ileri kullanclar ve yöneticiler için de gelitirmeyle ilgili konular içerilmektedir. Kabuk ve buyruklar, geniletme & yerine koyma gibi ilemlerle ayrntl olarak açklanmaktadr. Borular ve yönlendirme konularyla süreçler arasndaki iletiim açklanmaktadr. Script yazma hem gelitiriciler hem de yönticiler için temel ve ileri düzeyde ilenmektedir. Balangç script'leri ve crontab açklanmaktadr. MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MongoDB veritabanlar; Apache, NGINX, Tomcat web sunucular; C/C++, Java, JavaScript, Python gelitirme araçlar içerilmitir.

Yazar

Kitabn yazar bilgisayar mühendisi Önder Teker, yazlm gelitirme alannda 1990'l yllarn sonlarndan beri projeler gelitirmekte, 2000'li yllarn bandan beri eitimler vermekte, 2010'lu yllarn bandan beri de kitap ve eitim setleri üretmektedir.

Dettagli down

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Sistemi operativi

Editore Godoro

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 16/04/2024

Lingua Turco

EAN-13 9786259947853

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Derinlemesine Linux For Developers"

Derinlemesine Linux For Developers
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima