Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Derinlemesine Linux for Administrators

Onder Teker
pubblicato da Godoro

Prezzo online:
0,00

Bu kitap Linux sistemlerinin yönetimini içermektedir. Datmlarn ortak konular genel olarak ilenmekte ancak belli bir dalma özgü konular da gerektiinde verilmektedir. çerik kullanclar, gruplar ve izinlerle balamaktadr Termaller & ödevler ile süreç yönetimi ilenmektedir. Balangç, kapama & servisler gibi sistem yönetimi konular açklanmaktadr. Süreçler, aygtlar, bellekler ve diskler hakknda bilgi edinilmesi anlatlmaktadr. Dosyalar & diskler üzerindeki ilemler içerilmitir. A & ate duvar konular açklanmaktadr. Anlatlan güvenlik araçlar unlardr : PGP with GPG, OpenSSL, CertBot & Let's Encrypt, OpenSSH.

Yazar

Kitabn yazar bilgisayar mühendisi Önder Teker, yazlm gelitirme alannda 1990'l yllarn sonlarndan beri projeler gelitirmekte, 2000'li yllarn bandan beri eitimler vermekte, 2010'lu yllarn bandan beri de kitap ve eitim setleri üretmektedir.

Dettagli down

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Sistemi operativi

Editore Godoro

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 16/04/2024

Lingua Turco

EAN-13 9786259947860

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Derinlemesine Linux for Administrators"

Derinlemesine Linux for Administrators
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima