Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Desencadenats

Bernat Ruiz Domènech
pubblicato da Edicions Saldonar

Prezzo online:
9,99

Un nou mercat per al llibre independent El món canvia i el sector editorial també. L'última crisi econòmica ha transformat el panorama del llibre a escala mundial, en tots els aspectes. En el cas català, s'ha consolidat un model marcat per l'eclosió d'editorials independents i d'una xarxa de llibreries que els han donat cobertura. Bernat Ruiz Domènech apropa la lupa a aquest nou escenari per explorar-ne les fortaleses i les debilitats, per proposar un debat inèdit per enfortir l'ecosistema actual, que hauria de passar per la creació del Clúster del Llibre en Català, per guanyar en eficiència. Amb l'horitzó posat d'aquí a pocs anys, insisteix a focalitzar la millora en quatre transformacions urgents, lligades a la transparència, l'audiència, l'economia del llibre i la selecció dels punts de venda. Desencadenats obre el ball amb la intenció que tots els interessats en l'univers del llibre els lectors, els editors, els llibreters, els distribuïdors contestin, a partir de les idees de futur que exposa, la gran pregunta: "Tirem endavant?".

Dettagli

Generi Informatica e Web » Digital Life » Internet e servizi online , Politica e Società » Comunicazione e Media » Giornalismo e editoria

Editore Edicions Saldonar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/09/2019

Lingua Catalano

EAN-13 9788417611217

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Desencadenats"

Desencadenats
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima