Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det drömda barnet

Carola Hansson
pubblicato da Saga Egmont Swedish

Prezzo online:
6,99

Gerda har aldrig haft en enkel relation med sin mor, men nu när hennes egen dotter Anna är på väg att bli vuxen börjar även deras relation att krackelera. Har Gerda aldrig fått en bra grund för hur hon ska förhålla sig till sin dotter av sin egen mor? Gerda har alltid själv behövt att förhålla sig till sin mors förväntningar på henne - något hon alltid haft mycket ångest inför. Känner Anna likadant inför henne? De tre kvinnorna möts nu plötsligt i en omvälvande situation och de ställs inför ett livets vägskäl ...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/02/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9788711968789

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det drömda barnet"

Det drömda barnet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima