Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

- Hej flickor,sitter ni här alldeles ensamma?
- Nej, vi är sju stycken

Det är svårt att vara människa. Att vara kvinna är ännu värre.
Missförstånden mellan män och kvinnor är lika många som olikheterna.
I en rolig och träffsäker bok beskriver Liza Marklund och Lotta Snickare hur vi ramlar in i våra roller utan att egentligen vara medvetna om hur det gick till. Med personliga exempel förklarar de skillnader och skeenden i mäns och kvinnors liv - och de serverar verktyg för att ändra på sakernas tillstånd.

Det finns en särskilt plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra är en underhållande faktabok om kvinnligt och manligt. Titeln är ett citat av Madeleine Albright, USA:s första kvinnliga utrikesminister.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Piratförlaget

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/08/2005

Lingua Svedese

EAN-13 9789164240590

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra"

Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima