Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Barndomsdage, jeg vil kalde jer tilbage, tider uden nid, venlige tider, jer vil jeg gerne mindes.
Min moders fine trin vil lyde gennem lyse stuer, og mennesker, som nu er grå under livets byrde, vil le som de, der ikke kendte deres skæbne. Lad dem, som døde, tale igen med milde stemmer, og gamle sange vil slynge sig gennem mindernes kor."

I "Det hvide hus" fortæller Herman Bang i romanform om sin barndom som præstesøn på Als, inden han flyttede til sin bedstefars fornemme hjem i København for at studere. Herman Bangs beskrivelse af sin barndom rummer nogle af hans forfatterskabs med bevægende lyriske partier og viser den ældre indadvendte og desillusionerede forfatter, der lyser op ved mindet om den tid, inden verden - og han selv - gik af lave.

"Det hvide hus" efterfølges af erindringsbogen "Det grå hus" om Herman Bangs liv i København. Begge bøger kan læses uafhængigt af hinanden. Herman Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. I 1880 brød han igennem med romanen "Håbløse slægter", og siden blev det til en lang række værker inden for forskellige genrer. Herman Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil og var en af hovedkræfterne bag det moderne gennembrud i dansk litteratur.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie » Memorie , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/04/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711748572

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det hvide hus"

Det hvide hus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima