Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det kommunistiske manifest, også kalt Det kommunistiske partis manifest, er et manifest skrevet av Karl Marx og Friedrich Engels, utgitt 21. februar 1848 der den kommunistiske ideologi og historiesyn blir definert og gjort rede for. Manifestet la grunnlag for den gren av den kommunistiske ideologi som kalles marxisme. Manifestet har hatt stor betydning for den internasjonale arbeiderbevegelsen gjennom historien.

På kommunistenes forbundskongress i London i november-desember 1847 i fikk Karl Marx og Friedrich Engels i oppdrag å skrive et program for forbundet. Arbeidet med manifestet ble startet rett etter kongressen. Marx og Engels arbeidet sammen til slutten av desember, og oppholdt seg da i Brussel. Etter at Engels reiste til Paris i slutten av desember fortsatte Marx arbeidet aleine. I løpet av januar 1848 skrev Marx manifestet ferdig og det ble sendt til trykking i London. I slutten av februar kom førsteutgaven av manifestet ut.

I de første utgavene og oversettelsene var forfatterne anonyme. Først i 1850 ble forfatternes navn kjent da den første engelske oversettelsen ble trykt i «The Red Republican».

I den første linjen i boken står det: «Det går et spøkelse gjennom Europa, kommunismens spøkelse».

Et kjent slagord fra manifestet er «Proletarer i alle land, foren dere!»

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia politica , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche

Editore Étalo

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/02/2020

Lingua Norvegese

EAN-13 1230003734360

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det kommunistiske manifest"

Det kommunistiske manifest
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima