Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det är något som inte stämmer

Martina Haag
pubblicato da Piratförlaget

Prezzo online:
5,00

Man hör om hur det händer andra. Man tycker synd om dem. Och man vet, innerst inne, att det aldrig kommer att hända en själv. Men man har ingen aning.

Det här är en roman om överlevnad. Om betydelsen av en rödrutig jacka. Om tama järvar med eldkastare. Om en bottenlös fjällsjö, dit ingen får gå, och om hur man reser sig, trots att man är helt säker på att man inte orkar längre.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Piratförlaget

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/10/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789164242662

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det är något som inte stämmer"

Det är något som inte stämmer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima