Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Devlet Akl" Kskacnda Hukuk Devleti

Mithat Sancar
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
4,32

Çeteler, devletin `örtülü' pratikleri ve insan haklar ihlalleri, hzla ve sürekli deien Türkiye gündeminin maalesef deimeyen unsurlar. Mithat Sancar'n makalelerinin biraraya getirilmesinin ardndaki nedenlerden biri de Türkiye'de her gün yeni bir olayn bu unsurlarn sürekliliini pekitirmesi. Susurluk'la balayp Hizbullah'la devam eden olaylara her gün bir yenisi ekleniyor. Görünen o ki, Sancar'n kitapta tartt meseleler, daha uzun bir süre Türkiye gündeminin balca konularn oluturacak. Farkl yerlerde yaymlanan bu yazlar arasnda bir bütünlük var ve bu bütünlüü oluturan ey de devlet akl ve demokratik hukuk devleti arasndaki gerilim ya da çatma. `Devleti korumak ve kollamak' adna ilenen insan haklar ve hukuk ihlâlleri, `devletin bekâsnn' her eyin önüne geçtii memleketimizde, `rutin'den saylyor. Sancar, `Bizzat devlet olma sfatnn meruluu garanti ettiini varsayan devlet akl (hikmet-i hükümet), hukuk devletinin gerçeklemesinin önünde nasl bir engeldir? Yasallk, devlet uygulamalarn meru klmaya yeter mi?' eklinde ortaya koyabileceimiz sorular kuramsal bir vukufla tartyor. Bu sorular, kamu hayat ve insan hayat açsndan acil önem tayor. Sancar, doal hukuk ve insan haklar ile ilgili analizler yapyor; insan haklarnn hukuk kitaplarndaki biçimsel çerçevesi ile insanln özgürleme macerasnn açt evrensel hukuk arasndaki gerilime dikkat çekiyor; düünce özgürlüü sorununu ve 1982 Anayasas'n bu balamda tartyor.

"Devlet Akl" Kskacnda Hukuk Devleti, sosyal bilimlerde yeniden önem kazanmaya balayan kamu hukukçuluu alannda kapsaml ve ufuk açc bir örnek.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750526084

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per ""Devlet Akl" Kskacnda Hukuk Devleti"

 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima