Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Diari del Greg 3. Això és massa! - Jeff Kinney
Diari del Greg 3. Això és massa! - Jeff Kinney

Diari del Greg 3. Això és massa!

Jeff Kinney
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
5,99

En Greg torna a pringar sense fer ni brot!

Val més que diguem les coses pel seu nom: el Greg Heffley no canviarà mai i sempre serà un pringat total. I algú hauria d'explicar-ho al seu pare. Per que sabeu què passa? Al Frank Heffley se li ha posat al cap convertir el seu fill en un homenet i per això l'apunta a tota mena d'activitats físiques i coses de nois.Ja us podeu imaginar que el Greg se les empesca totes per despistar el seu pare. Però malgrat tot, quan li diu que el pensa enviar a l'acadèmia militar, el Greg s'adona que, o s'espavila tot solet...o l'espavilaran de valent!Altres llibres de la col·lecció aquí

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie da ridere

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/12/2012

Lingua Catalano

EAN-13 9788415790136

0 recensioni dei lettori  media voto 1  su  5

Scrivi una recensione per "Diari del Greg 3. Això és massa!"

Diari del Greg 3. Això és massa!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima