Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Diari d'una penjada 7. Una estrella POC glamurosa

Rachel Renée Russell
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
8,99

El nou llibre que totes les Penjades estaven esperant!

Fa dies que tothom em pregunta per mi i pel Brandon, i ara, PER FI, puc escriure-ho tot sobre el que va passar -o no!- amb el nostre primer petó! Però KFT! Us haig de confessar que vaig UN PÈL estressada! Un equip de televisió ens segueix a mi, els meus amics i la meva família a tot arreu on anem perquè sóc la protagonista d'un programa de tele! A més, m'he de preparar per a una gravació i faig classes de ball i... no oblideu la Brianna, la meva germaneta estimada (aarg!). Espero sortir-me'n... però sobretot que tot aquest enrenou no ens porti problemes a en Brandon i a mi...

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/03/2015

Lingua Catalano

EAN-13 9788490577943

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Diari d'una penjada 7. Una estrella POC glamurosa"

Diari d
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima