Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dickens & Dickens

Rodolphe
pubblicato da Glenat

Prezzo online:
2,99

Londen, 1852. Charles Dickens begint stilaan een grote naam te worden in Engeland. De schrijver houdt ervan om 's nachts alleen door de straten van Londen te dwalen op zoek naar inspiratie. Maar sinds enkele weken wordt hij op zijn nachtelijke tochtjes gevolgd door een geheimzinnig en ongrijpbaar silhouet. Het maakt hem gek! Als hij er eindelijk in slaagt de man bij de kraag te vatten, blijkt die als twee druppels water op hem te lijken. Hij ziet eruit als zijn kwaadaardige evenbeeld ... En erger: de man kent gebeurtenissen uit de jeugd van Dickens waarvan hij dacht dat niemand ze kende. Wie is dit onheilspellend heerschap en wat wil hij van hem?

Dettagli

Generi Fumetti » Graphic Novel , Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Glenat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 5420077165986

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dickens & Dickens"

Dickens & Dickens
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima