Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Op 24 November 1993 het die lewe vir Kim en Krickitt Carpenter vir altyd verander. Twee maande ná hul troudag het 'n verskriklike ongeluk Krickitt met 'n ernstige kopbesering vir weke in 'n koma gelaat. Wanneer sy wakker word uit die koma, het Krickitt geen herinnering van hul verhouding nie, en Kim besef dat die vrou met wie hy getrou het eintlik in daardie ongeluk gesterf het. En tog, teen alle verwagting in en deur die gedeelde geloof in Christus wat hulle dra, kies Krickitt om haar man weer ten volle lief te hê. Selfs al het Kim deur die donkerste tye by sy vrou gestaan, bly hy nederig: "Ek is nie 'n held nie. Ek het 'n belofte gemaak en hou daarby." DIE BELOFTE is die ware verhaal wat die fliek THE VOW geïnspireer het. Die boek bevat pragtige foto's van dié inspirerende paartjie vóór en ná die ongeluk.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Narrativa d'ispirazione religiosa , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Christian Art Distributors Pty Ltd

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/08/2013

Lingua Africano

EAN-13 9781431608560

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Die belofte (eBoek)"

Die belofte (eBoek)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima