Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Die rooikop en die redakteur en ander stories

André Brink
pubblicato da Human & Rousseau

Prezzo online:
11,32

In hierdie versamelbundel bring H&R vroeë verhale deur een van Afrikaans se belangrikste skrywers in een band byeen. Vóór die Sestiger-beweging en internasionale literêre aansien het André Brink sy loopbaan begin as skrywer van spannings- en liefdesverhale met. Die vermaaklike stories in dié bundel het gedurende die 50's in die Die Huisgenoot en Die Brandwag verskyn. 'n Kombinasie van Brink se eiesoortige humor met 'n tikkie nostalgie perfek vir 'n ouer én nuwe geslag lesers.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Human & Rousseau

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/04/2018

Lingua Africano

EAN-13 9780798177030

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Die rooikop en die redakteur en ander stories"

Die rooikop en die redakteur en ander stories
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima