Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Die zijn het die van Mij getuigen

David Murray
pubblicato da Erdee Media Groep - Uitgeverij de Banier

Prezzo online:
16,99

Met grote inspanning klimt de zoon de heuvel op. Hij draagt het hout voor het offer. Hij is op weg om zelf geofferd te worden. Zien we hier Izak op de helling van de berg Moria of zien we hier Jezus de heuvel Golgotha beklimmen? Er is een nauwe relatie tussen de geschiedenis van Izak en Jezus' leven en werk. En dat is geen toeval. In deze uitgave laat de auteur zien hoe Jezus op elke bladzijde van het Oude Testament aanwezig is: in de schepping, in Gods wet, in de Psalmen, in de profeten, in de Spreuken en op veel meer plaatsen. De Heere Jezus zei het Zelf: 'Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.'

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Storia delle religioni

Editore Erdee Media Groep - Uitgeverij De Banier

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789087183141

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Die zijn het die van Mij getuigen"

Die zijn het die van Mij getuigen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima