Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dieta w osteoporozie

Barbara Jakimowicz-Klein
pubblicato da ASTRUM MEDIA

Prezzo online:
3,99

Osteoporoza nazywana jest cichym zodziejem koci", bo przez lata nie powoduje adnych dolegliwoci. Niestety, moe grozi kademu z nas. Na szczcie mona j wczenie rozpozna i odpowiednio leczy.
Naprawienie szkód powstaych w wyniku tej choroby jest niezwykle trudne, jednak koci mona wzmacnia w kadym wieku, wystarczy przestrzega kilku wanych zasad.
Jakie to zasady - dowiecie si Pastwo z poradnika autorstwa Barbary Jakimowicz-Klein, który ponadto umoliwi znalezienie odpowiedzi na wiele pyta dotyczcych osteoporozy - jej istoty, objawów, diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Przede wszystkim jednak ksika ta uwiadamia nam, jakie znaczenie w walce z osteoporoz ma sposób odywiania i odpowiedni dobór produktów spoywczych. Zawarte w niej przepisy na zdrowe i smaczne potrawy mog sta si potn broni przeciwko rozwojowi tej podstpnej choroby i korzystnie wpyn na stan naszych koci.
Nigdy nie jest za póno na zmian trybu ycia i diety!

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Malattia » Alimentazione e Diete , Gastronomia » Cucina salutista e per specifiche diete

Editore Astrum Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2014

Lingua Polacco

EAN-13 9788363758912

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dieta w osteoporozie"

Dieta w osteoporozie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima