Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dijital Reklamn Gizli Dünyas

Mara Einstein
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
4,08

Sosyal medya ortamlarnda ya da geleneksel medya ortamlarnda genellikle gerçeklere dayal gazetecilie benzeyen içerikler aslnda sandnz gibi doal haber deil. Hepsi reklamclk ürünü. Kullanclarn dikkatine: Arkasnda bir irket sponsoru olmayan "içerik" bulmak artk neredeyse imkânsz.

Bu bizi neden mi ilgilendiriyor? Çünkü kiisel veriler, kiisel ilikiler ve kimliklerimiz irket kâr yolculuu adna yeniden paketleniyor. Veri takibi ve manipüle edilmesiyle, "beeni'ler, tweet'ler takipçiler; bilimsel bir baar veya sanatsal bir yetenek ya da seçmenlerin demokraside tam olarak ilev göstermesini salayacak bilgiden ziyade, önemli bir para birimi haline geliyorlar.

Dahas da var: Fiziksel ve zihinsel zarar artk kantlanmasna ramen teknoloji ile zaman geçirmek, her zaman "online" olmak ve "arkadalarmzla" etkileime geçmek için manipüle ediliyoruz.

Dijital Reklamn Gizli Dünyas, bir strateji olarak tarafsz bilgi kisvesi altnda reklam verenleri yaynclara, yaynclar da reklam verenlere dönütüren "sponsorlu içerik"lerin hzl yükseliini adeta tehir ederek inceliyor. Üstelik de "sponsorlu içeriklerin" etkileri açsndan ortada salkl veriler yokken.

Çounlukla doal (görünen) reklam -native advertising- ve içerik pazarlamas -content marketing- adlaryla anlan bu gizli sat: gerçek haber ve pazarlama mesaj arasndaki çizgileri o kadar bulanklatrd ki gerçek haberleri ücretli (sponsorlu) olanlardan ayrt etmek artk imkânsz hale geldi.

  1. yüzyln pazarlamaclar bize "SATIN ALIN" mesajn vermek yerine, sinsi bir sat yöntemi olan "PAYLAIN" mottosuyla onlara, duruma, markaya "angaje" olmamz ve kalmamz salyorlar. Belki de pazarlamay gerçek amac olan "sattan" uzaklatrarak Ancak kurnazlklar birçok ülkede tüketici koruma kurumlar açsndan farkedilmeye baland bile Siz ne duruyorsunuz?

Reklam Sektöründe Tanmlar Deitiren

"Dijital Reklamn Gizli Dünyas" Raflarda Yerini Ald

Akll telefonlarn aslnda birer reklam iletim cihaz olduunu söyleyen Mara Einstein, tüm dünyada çok satan kitabyla sektörün tanmlarn deitiriyor.

Geni bir aratrma ve bilgi birikimine srtn yaslayarak reklam dünyasnda deprem etkisi yaratan "Dijital Reklamn Gizli Dünyas", The Kitap Yaynlar etiketiyle Türkiye'de! Mara Einstein yalnzca reklam verenlere deil, ayn zamanda dijital cihaz kullanclarna da hitap eden kitabnda, medya ortamnn deiimini ve sosyalleme mecralarmzn nasl olup da birer piyasaya dönütüünü anlatyor.

Tüketiciyi yeniden tanmlayan Einstein, reklam sektörünün bugününü anlatrken yeni reklam biçimlerinin artc, elenceli ve güçlü bir kültürel eletirisini yapmaktan da çekinmiyor. "Dijital Reklamn Gizli Dünyas", her an her yerde farkl formatlarda karmza çkan reklamlar fark etmemizi salyor.

irket sponsorluu olmayan içerik bulmann zorlat günümüzde "Satn Aln" mesajnn "Paylan" mottosuna dönüümü Mara Einstein'n bu cesur ve iddial kitabyla ortaya dökülüyor. Kitlesel farkndalk yaratmaya kararl olan ve hem reklam vereni hem de tüketiciyi sarsan bu kitap ile üstü kapal pek çok gerçek gün yüzüne çkyor.

lgi Çekici ve Bilgilendirici Bir Bak Açs Kazandryor

The Kitap Yaynlar etiketiyle Türkçeye çevrilen "Dijital Reklamn Gizli Dünyas", dijital pazarlamann en güncel trendlerine ilgi çekici ve bilgilendirici bir bak açs ile yaklayor. Artk içerik ile reklam arasndaki çizgi belli belirsiz bir hal alrken; reklamlar, çok daha kiiye özel hedeflemelerle sunulabiliyor.

Pek çok örnekle savn güçlendiren Einstein, bu kitabyla günümüz reklam dünyasnda yol alan herkese rehberlik etmeyi baaryor. Reklamn üreticisi ve tüketicisi için yepyeni bir perspektif sunan kitap, akll telefonlar üzerinden ilerleyen reklam sektörünün geleceine dair ipuçlar veriyor.

Akademik ve sektörel baarlaryla yetkinliini

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950727

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dijital Reklamn Gizli Dünyas"

Dijital Reklamn Gizli Dünyas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima