Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dijitoloji, pazarlama ve satn online çan etkileriyle yaad evrimi konu alyor. Yazarlar Emre Açkel ve Mehmet Çelikol, Dijitoloji ile pazarlama ve satn en temel bileenlerinin nasl da geri dönülmez bir biçimde deitiini markalar ekseninde ele alrken, yeni nesil tüketici davranlarn tüm çplaklyla gözler önüne seriyorlar.

Sosyal medyadan e-mail pazarlamasna, elektronik ticaretten mobil ticarete en güncel konularda stratejik tavsiyeler dolu olan bu kitabn benzerlerinden fark, sektörden uzman isimlerle yaplm söyleilerle zenginletirilmi olmas. Yenal Gökyldrm, Yüce Zerey, Alemah Öztürk, Sina Afra, Ufuk Tarhan, Halil Erdomu, Esra Sertolu, Elif Bakiler, Alper Akcan, Kurt Onur, Emrah Kaya, Emre Tok, Erdem Yurdanur ve Mine Türkün gibi profesyonellerin deneyimleriyle birlikte, yeni nesil sat ve pazarlamann dijital evrimine tank olacaksnz. Ayrca her bölümdeki QR kodlar kullanarak kitabn snrlarn da aabileceksiniz!

nce Kapak:

Sayfa Says: 215

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 115

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898214

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dijitoloji"

Dijitoloji
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima