Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dikkat: Hakikat Ça Geliyor

Osho
pubblicato da Butik

Prezzo online:
3,41

Türkçe altyazl orijinal OSHO DVD'si, içinde hediyedir.

BLNÇLLE UYANI

"Hakikat, kurgular, güzel yalanlar, ho hayaller, ütopyalar içinde yaayan herkes için tehlikelidir. Hakikat, bu insanlarn hepsi tarafndan kaçnlmaz olarak düman görülür, çünkü inandklar ve uruna yaadklar her eyi paramparça edecektir.
Hakikat, ne kadar teselli edici olurlarsa olsunlar, her türlü yalann sonudur."

"Bazen bulduun tatr, bazen bulduun kelebeklerdir, bazen çiçek bulursun, bazen de hakikati bulursun; ama hatrla, güzellik daima bulmaktadr, bulduunda deil. O iin bahanesidir."

"Bir ruhla doarsn ama o ruh yalnzca bir potansiyeldir. O potansiyeli ortaya çkarman gerekir. Onu kazanman gerekir, hak etmen gerekir."

Bu kitaptaki her bölüm gözlerinizi, daha biz sorular bile belirlememiken kurnazca ve gizlice içimize ekilen cevaplara kar gelen hakikatlere açacak. Koullanmann sizi gerçekte yaamak istediiniz -gerçekten yaamanz gereken- hayat yaamaktan nasl alkoyduunu göreceksiniz. Maruz kaldmz her düzeyde ailesel ve toplumsal koullanma yoluyla bamza gelenin hakikatini gördüümüzde, yaam bu anla aramza hiçbir ey, hiçbir koullanma girmeden, hayal edilemeyecek bir açklkla deneyimleme frsatn yakalarz. Bu hakikattir.

Yalnzca okunmas gereken bir kitap deil, koullanmay krmaya yönelik, yaam deitiren derin bir deneyim. Osho buna zihin için "kuru temizleme" diyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 334

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 254

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929307

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dikkat: Hakikat Ça Geliyor"

Dikkat: Hakikat Ça Geliyor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima