Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Genom den bistra natten, under en stjärnklar himmel, går en liten hustomte. Han genomför sina sysslor inför Julafton, vardagliga ting som att mata boskapen och att binda hö. Utöver att vara en vacker dikt, har "Tomten" blivit till en av Sveriges mest klassiska dikter. Men Viktor Rydberg har betydligt fler fjädrar i sin hatt än bara en av de mest berömda juldikterna. I denna diktsamling skriver han om allt mellan himmel och jord, om mytiska väsen och vardagliga ting, gärna i kombination. Dikter bjuder på en oförliknelig läsning som kommer att stanna kvar hos läsaren under en lång tid efteråt. Viktor Rydberg (1828-1895) var en svensk författare, journalist och akademiker. Han tillhör en av de främsta förnyarna av den svenska litteraturen, och har skrivit klassiker inom såväl poesi som skräcklitteratur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/02/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789176390474

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dikter"

Dikter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima