Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Peter A. Levine, tüm hayat boyunca yapt çalmalar toplad bu kitabnda bir klinik çalan, karlatrmal beyin aratrmalar konusunda bir örenci, stres bilimcisi ve hayvan dünyasnn merakl bir gözlemcisi olarak beyin, beden ve psikolojik travmann doasn ve dönüümünü açklamaktadr. Dile Gelmeyen Bir Sesle, travmann ne bir hastalk ne de bir bozukluk olduu fikrine temellenir. Travma, korku, çaresizlik ve kaybn neden olduu bir yaradr ve sadece yüksek uyar ve youn duygu durumlarnda bedenin doutan gelen kendini düzenleme kapasitesini kullanarak tedavi edilebilir. Konuya uygun kuramsal çerçeveyle ve artc vaka çalmalaryla zenginletirilmi bu eser, biyoloji, nörobilim ve beden yönelimli psikoterapi alanlarndaki son gelimeleri de kapsayarak hayvani içgüdülerimizi ve aklmz bir araya getirdiimiz zaman daha bütünlüklü insanlar olacamz gösterir.

"Peter Levine'in çalmas ideal saduyudur; saf ve basittir."

- Aldous Huxley -

"Peter Levine'in hayatlarmza ve çalmalarmza yapt büyük katk:

nsanlmza kar yaplan en strap verici saldrlar ve hatta artc derecede önemsiz olanlar karsnda hayatlarmz nasl salam bir ekilde, zevk alarak ve yaratclkla sürdürebiliriz?"

- Dr. Don Hanlon Johnson; California Institute of Integral Studies bölümünde somatik profesörü -

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789784100004

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dile Gelmeyen Bir Sesle"

Dile Gelmeyen Bir Sesle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima