Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bu kitapta, genel olarak beynin mimarisi, beynin ilevleri ile dinin nörobiyolojik temellerine ilikin alanlardan elde edilen bilgilere yer verildi ve içinde bulunduumuz kültür ile ilikilendirilmeye çalld. Alt bölümden oluan bu kitap; "beyin", "din", "beyin ve din", "beyin ve inanç" konularyla ilgilenen herkes için yararl olacaktr.

Beyin, aratrmaclar için ksa sürede sonuçlandrlabilecek bir alan deildir. Beyinle ilgili aratrmalar teknolojik gelimelere paralel olarak çeitlenerek artacak gibi görünmektedir. Zira insan beyni, insan davranlarnn her boyutu bakmndan inceleme altna alnm bulunmaktadr. Bu balamda, insanln çok büyük (%80-85) bölümünü dorudan ilgilendiren din konusu da nörobiyolojik anlamda yeniden gözden geçirilmektedir.

Konuyla ilgili birçok deneysel aratrma gerçekletirilmitir. Elinizdeki kitapta, konuyla ilgili belli bal aratrmalardan bazlarnn sonuçlarn bulabileceksiniz.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 112

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 83

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Panama Yaynclk

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Panama Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785999577

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dindar Beyin"

Dindar Beyin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima